16Тра/15

Історична довідка

Історична довідка

Аспірантура при Українському поліграфічному інституті (м. Харків) була організована для підготовки наукових кадрів у поліграфічній промисловості ще у 1930 році. Тоді на науково-дослідну кафедру Українського поліграфічного інституту була прийнята перша група аспірантів-поліграфістів, основний контингент яких був відібраний з перших випускників поліграфічного факультету Київського художнього інституту. В подальшому на базі науково-дослідної кафедри у 1932 був створений Український науково-дослідний інститут поліграфії, куди і перейшла аспірантура.

Перші захисти кандидатських дисертацій з актуальних проблем в поліграфічній промисловості СРСР відбулися в Москві у 1936 р. У цьому році було захищено три дисертації, з них одна – аспірантом УНДІПу Козаровицьким Л.А. та аспірантами МПІ Попрядухіним П.А. і Сафоновим А.П.

Підготовка аспірантів в галузі поліграфії велася і в інших інститутах та установах СРСР, але Московський поліграфічний інститут до 1976 р. був практично єдиною організацією, вченій раді якого було надано право захисту дисертацій за цими спеціальностями, а до 1994 р. – єдиною, в якій відбувалися захисти докторських дисертацій за спеціальністю 05.02.15 «Машини, агрегати і процеси поліграфічного виробництва».   

У 1945 році Український поліграфічний інститут був переведений до Львова. А в 1949 р. з нагоди 375 – річчя книгодрукування на Україні, УПІ було присвоєно – ім. Івана Федорова.

Аспірантура в Українському поліграфічному інституті імені Івана Федорова була відкрита у 1953 році на основі дозволу Головного Управління вищої освіти Міністерства культури СРСР (лист № М 1219/4699 від 19.08.53 р.). І цього ж року, згідно §3 наказу № 266 від 10.11.53 р. по УПІ ім. Івана Федорова, до аспірантури інституту на навчання з відривом від виробництва терміном на три роки були зараховані перші аспіранти: по спеціальності «Поліграфічні машини» – Чехман Я.І. (науковий керівник – к.т.н., доцент Тір К.В.); по спеціальності «Економіка і організація поліграфічної промисловості» – Барнич Ю.-В.О. (науковий керівник – к.е.н., доцент Левін А.М.).

З перших днів свого існування академія стала науковим центром, в якому генерувались наукові ідеї, опрацьовувалися нові технології, вдосконалювалося устаткування. У 1965 році в академії було сформовано науково-дослідний сектор, що певною мірою вплинуло на активний розвиток наукових шкіл та розширення аспірантури. Зросла кількість вступників до аспірантури.

Серед відомих науковців того часу, які керували науковою роботою аспірантів, можна назвати: Толстого Г.Д., Тіра К.В., Левіна А.М. Машталіра Р.М., Віксмана Ю.С., Чайку Я.І., Барнича Ю.-В.О., Коваленко Б.В., Кульчицьку О.Л., та ін.

Серед їх учнів – аспіранти: Полюдов О.М., Шамборовський Я.К., Главацький А.С., Лазаренко Е.Т., Петрук А.І., Золотухін О.В., Косінов Ю.В., Дідич В.П., Сенкусь В.Т., Кусліцький Б.Г., Кравчук В.А., Дудяк В.О., Боженко О.М., Масловатий М.М., Крилошанська С.С., Бернацек В.В., Мервінський Р.І. та ін.

У 1994 р. постановою Кабінету Міністрів України УПІ ім. Ів. Федорова було надано статус академії і перейменовано на Українську академію друкарства.

Згідно рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти України ( № 2-11/3 від 25.06.92 року) враховуючи потребу України в науково-педагогічних і наукових кадрах вищої кваліфікації, наявність необхідної наукової і матеріальної бази в академії починаючи з 1993 року була відкрита докторантура зі спеціальності 05.02.15 «Машини, агрегати і процеси поліграфічного виробництва».

За період з 1993 по 2015 роки в докторантурі академії перебувало 13 осіб, а саме:

Мервінський Р.І. (наук. конс. – д-р фіз.-мат. наук, професор Кітик І.В.); Гавенко С.Ф. (наук. конс. – д-р техн. наук, професор Лазаренко Е.Т.); Топольницький П.В. (наук. конс. – д-р техн. наук, професор Полюдов О.М.); Кузнєцов В.О. (наук. конс. – д-р техн. наук, професор Полюдов О.М.); Сисюк В.Г. (наук. конс. – д-р техн. наук, професор Лазаренко Е.Т.); Онищенко Т.І. (наук. конс. – д-р техн. наук, професор Лазаренко Е.Т., д-р техн. наук, професор Маслюк А.Ф.); Ярема С.М. (наук. конс. – д-р техн. наук, професор Лазаренко Е.Т., д-р фіз.-мат. наук, професор Огірко І.В.); Пасіка В.Р. (наук. конс. – д-р техн. наук, професор Полюдов О.М.); Ковальський Б.М. (наук. конс. – д-р техн. наук, професор Шовгенюк М.В.); Ясінський М.Ф.; Сабат В.І. (наук. конс. – д-р техн. наук, професор Дурняк Б.В.); Казьмірович О.Р. (наук. конс. – д-р техн. наук, професор Дурняк Б.В.); Бернацек В.В. (наук. конс. – д-р техн. наук, професор Гавенко С.Ф.).

З них захистили дисертації – 5 чол. На даний час продовжують своє перебування в докторантурі – Ковальський Б.М., Ясінський М.Ф., Сабат В.І., Казьмірович О.Р. Бернацек В.В.

Нині академія має достатній науковий потенціал, ефективне використання якого дозволяє отримати позитивні наукові результати, забезпечити якісну підготовку фахівців вищої кваліфікації.

Наукове керівництво аспірантами здійснюють відомі в Україні та за її межами науковці: доктори наук, професори – Дурняк Б.В., Луцків М.М., Чехман Я.І., Полюдов О.М., Огірко І.В., Гавенко С.Ф., Сеньківський В.М., Зелінська Н.В., Палига Є.М., Регей І.І., Шахбазов Я.О., Піча В.М., Тимченко О.В., Широков В.В., Шовгенюк М.В., Огар Е.І., Сніцарчук Л.В., Штангрет А.М., Пасічник М.С., Пасіка В.Р. Маючи великий досвід педагогічної, виховної та науково-дослідної роботи з молоддю, вони стараються спрямувати свої зусилля на інтегрування наукових доробок у практичне виробництво.

До наукового керівництва залучаються перспективні кандидати наук, доценти, що дозволяє, з одного боку, збільшити кількість аспірантів та здобувачів, а з іншого – стимулює і самих викладачів до роботи над докторськими дисертаціями. Серед них: Маїк В.З., Холод З.М., Антоник О.В., Гірняк О.М., Мартинів В.В., Стрепко І.В., Верхола М.І., Шаблій І.В., Хамула О.Г., Сабат В.І., Онищенко Т.І., Барановський І.В., Копилюк О.І., Капраль І.І., Малярчук І.І., Стеців Л.П., Яремик М.І., Шляхетко В.В., Сельменська З.М., Кулинич М.М., Піх І.В., Ющик О.В., Книш О.Б.

Сьогодні в Українській академії друкарства функціонує постійнодіюча докторантура з двох спеціальностей, а саме – 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва» (на підставі наказу Міністерства освіти і науки України за № 207 від 09.04.01 р.), 05.13.06 «Інформаційні технології» (на підставі наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 592 від 17.05.2012 р.) та постійнодіюча аспірантура (на підставі наказу Міністерства освіти і науки України за № 207 від 09.04.01 р.) з наступних наукових спеціальностей: 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»; 02.00.03 «Органічна хімія»; 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»; 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва»; 05.13.06 «Інформаційні технології»; 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»; 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (секція D) (на підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 1007 від 06.11.2008 р.); 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»; 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» та 27.00.05 «Теорія та історія видавничої справи та редагування» (на підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 1072 від 09.11.2010 р.)

За період з 1979 по 2015 рр. в аспірантурі навчалося понад 500 аспірантів, з них 17 осіб з зарубіжних країн. За період з 1996 по 2015 рр. здобувачами наукового ступеня доктора наук було прикріплено 10 чоловік, здобувачами наукового ступеня кандидата наук – біля 100 осіб.

Серед вступників до аспірантури біля 60% – магістри. З 1995 по 2008 рр. магістратура діяла при відділі аспірантури та докторантури. Підготовка магістрів здійснювалась на одинадцяти кафедрах академії з дев’яти спеціальностей. До навчання в магістратурі залучалися кращі студенти, більшість з яких після закінчення магістратури продовжили своє навчання в аспірантурі. Всього за даний період магістерські роботи захистило 191 осіб, з них – 3 іноземці.

Понад сто випускників докторантури, аспірантури та здобувачів академії продовжують працювати в академії.

На сьогоднішній день в аспірантурі навчається 49 аспірантів, з яких: 36 осіб з відривом від виробництва та 13 осіб – без відриву від виробництва.

Працівники, аспіранти та здобувачі академії мають можливість публікувати результати своїх досліджень у фахових виданнях академії. Вони беруть активну участь у роботі наукових семінарів, наукових, науково-теоретичних та науково-методичних конференціях, стажуваннях, що дозволяє ще під час навчання налагодити наукові контакти.

Органічним завершенням системи ефективної підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації є наявність своєї Спеціалізованої вченої ради.

В Українській академії друкарства функціонує Спеціалізована вчена рада із правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата технічних наук за спеціальностями: 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва» та 05.13.06 «Інформаційні технології».

За період з 1980 по 2015 роки докторантами, аспірантами, здобувачами було захищено 42 докторських (з яких – 20 на Спеціалізованій вченій раді академії) та понад 200 кандидатських дисертацій ( з яких на раді академії – 165). Серед цих захистів: 2 докторські та 9 кандидатських дисертацій – захищені здобувачами та аспірантами-іноземцями.

Аспірантура почала функціонувати ще у 1953 році, але як самостійний структурний підрозділ вона формується лише восени 1977 року. Очолює її Ратушняк Лідія Семенівна (сьогодні – канд. екон. наук, доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук). Упродовж 1979-1981 рр. цю посаду обіймає Зелінська Надія Віталіївна (випускниця академії, голова Ради молодих вчених, а нині – д-р філол. наук, професор, завідувач кафедри видавничої справи та редагування). З 1981 по 1992 рр., паралельно з роботою на кафедрі, на чолі аспірантури стоїть Тищенко Ольга Василівна (старший викладач кафедри іноземних мов). У зв’язку з відкриттям докторантури у 1993 р. відділ змінює свою назву на відділ аспірантури та докторантури. З 1992 по 1999 рр. відділом завідує Крамар Лідія Василівна (випускниця академії, сьогодні – навчальний майстер кафедри охорони праці та екології).

З 1999 р. керівництво відділом аспірантури та докторантури здійснює Садова Руслана Михайлівна (випускниця кафедри книгознавства та комерційної діяльності та аспірантури при кафедрі суспільно-гуманітарних наук зі спеціальності 22.00.04).

16Тра/15

Почесні звання

Порядок висунення кандидатур до відзначення ювілейною медаллю “25 років незалежності України”

Державні нагороди України

Назва нагороди

Привід для одержання

Почесні звання

“Народний художник України”;       “Заслужений винахідник України”;

“Заслужений вчитель України”;

“Заслужений діяч мистецтв України”;

“Заслужений діяч науки і техніки України”;

“Заслужений економіст України”;

“Заслужений журналіст України”;

“Заслужений машинобудівник України”;

“Заслужений працівник освіти України”;

“Заслужений працівник фізичної культури і спорту України”;

“Заслужений раціоналізатор України”;

“Заслужений художник України”

присвоюються особам, які працюють у відповідній галузі економічної та соціально-культурної сфери, як правило, не менше десяти років, мають високі трудові досягнення і професійну майстерність, якщо інше не встановлено положенням про почесне звання України.
Державні премії України
Національна премія   України імені Тараса   Шевченка за найвидатніші твори літератури   і мистецтва, публіцистики і журналістики, які є вершинним духовним надбанням Українського народу, утверджують високі гуманістичні   ідеали, збагачують історичну пам’ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на   державотворення і демократизацію українського суспільства
Державна премія України в галузі науки і техніки за видатні наукові дослідження, які сприяють дальшому розвитку гуманітарних, природничих і технічних наук, позитивно впливають на суспільний прогрес і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі; за розроблення та впровадження нової техніки, матеріалів   і технологій, нових способів   і методів лікування та профілактики захворювань, що відповідають рівню світових досягнень; за роботи, які становлять значний внесок у вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки; за створення підручників для   середніх     загальноосвітніх, професійних   навчально-виховних, вищих навчальних   закладів, що відповідають сучасним   вимогам і сприяють ефективному опануванню знань,   істотно впливають   на поліпшення підготовки   майбутніх спеціалістів;
Державна премія України в галузі освіти за видатні досягнення в галузі освіти за номінаціями: дошкільна і позашкільна освіта, загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, вища освіта

 

Відзнаки Верховної Ради України

Назва нагороди

Привід для одержання

Грамота Верховної Ради України http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2541-iii

 

за вагомий внесок у будь-яку сферу життєдіяльності держави, визначну громадсько-політичну діяльність, заслуги перед Українським народом у сприянні становленню та зміцненню України як демократичної, соціальної, правової держави, здійсненню заходів щодо забезпечення прав і свобод громадян, розвитку демократії, парламентаризму та громадянської злагоди в суспільстві, активну участь у законотворчій діяльності.
Почесна грамота Верховної Ради України http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2541-iii

 

Відзнаки Кабінету Міністрів України

Назва нагороди

Привід для одержання

Почесна грамота Кабінету Міністрів України http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=728-2008-%EF за зразкове виконання службових обов’язків, високі виробничі та наукові досягнення, особистий внесок у забезпечення розвитку економічної, науково-технічної, соціально-культурної, військової, громадської та інших сфер діяльності і заслуги перед   Українським народом у сприянні становленню правової держави, здійсненню заходів щодо забезпечення захисту прав і свобод громадян, зміцнення демократії, ефективній діяльності   органів виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування.

Заохочувальні відзнаки Прем’єр-міністра України

Вітальний лист за значні досягнення у відповідній галузі чи сфері діяльності, зразкове виконання службових обов’язків, пов’язаних з реалізацією державної політики.
Подяка

 

Відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки

Назва нагороди

Привід для одержання

Подяка для відзначення педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників, державних службовців, працівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОН України, інших працівників сфери освіти, які зробили вагомий внесок у розвиток сфери освіти і науки, мають стаж роботи у зазначеній сфері не менше одного року та раніше були відзначені місцевими органами виконавчої влади, керівниками вищих навчальних закладів, за ініціативу та наполегливість, сумлінне виконання службових обов’язків та професійні досягнення, пов’язані з реалізацією державної політики у сфері освіти і науки.
Грамота для відзначення педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників, державних службовців, працівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОН України, інших працівників сфери освіти, які зробили вагомий внесок у розвиток сфери освіти і науки, мають стаж роботи у сфері не менше двох років та раніше заохочувались Подякою МОН України, за високі виробничі та наукові досягнення, плідну наукову, науково-педагогічну та педагогічну діяльність, досягнуті успіхи у справі навчання та виховання підростаючого покоління.
Почесна грамота відзначаються педагогічні, наукові та науково-педагогічні працівники, державні службовці, працівники підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОН України, які зробили вагомий внесок у розвиток сфери освіти і науки, мають стаж роботи у зазначеній сфері не менше трьох років та раніше заохочувались Грамотою МОН України, за зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, ефективне сприяння формуванню та забезпеченню реалізації державної політики у сфері освіти і науки, успішну координацію діяльністю підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління МОН України.
нагрудний знак МОН України “Відмінник освіти” відзначаються педагогічні, наукові та науково-педагогічні працівники, державні службовці, інші працівники сфери освіти, які зробили вагомий внесок у розвиток сфери освіти і науки, мають стаж роботи у зазначеній сфері освіти не менше п’яти років та вже нагороджені Почесною грамотою МОН України, за значний особистий внесок у розвиток освіти і науки, плідну педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, професійну та наукову підготовку учнівської та студентської молоді, організацію навчальної, виховної, науково-методичної та науково-дослідної роботи, координацію діяльності педагогічних, виробничих колективів, ефективне керівництво закладами та установами освіти, організацію наукового і методичного забезпечення навчальних закладів та установ освіти, впровадження управлінських новацій, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та наукових кадрів, спеціалістів галузей економіки України.
нагрудний знак МОН України “Василь Сухомлинський” відзначаються педагогічні та науково-педагогічні працівники, державні службовці, інші працівники сфери освіти, які зробили вагомий внесок у розвиток сфери освіти і науки, мають стаж роботи у зазначеній сфері освіти не менше десяти років та вже нагороджені нагрудним знаком “Відмінник освіти”, досягли визначних успіхів у виховній, навчальній, навчально-виховній, навчально-виробничій роботі, навчально-методичному забезпеченні загальної середньої та професійно-технічної освіти, розробці програм розвитку загальної середньої та професійно-технічної освіти, організації навчально-методичної та науково-методичної роботи, підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів, розвитку педагогічної освіти, створенні високоякісних підручників і навчальних посібників, впровадженні сучасних методів теорії і практики навчання і виховання, визначенні перспектив та напрямів розвитку загальної середньої та професійно-технічної освіти.
нагрудний знак МОН України

“За наукові та освітні досягнення”

відзначаються наукові, науково-педагогічні працівники, державні службовці, інші працівники сфери освіти, які зробили вагомий внесок у розвиток зазначеної сфери освіти і науки, мають стаж роботи у сфері освіти не менше десяти років та вже нагороджені нагрудним знаком “Відмінник освіти”, за бездоганну працю та особисті заслуги під час виконання службових обов’язків, пов’язаних з формуванням та забезпеченням реалізації державної політики у сфері освіти і науки, досягли визначних успіхів у науковій та науково-педагогічній діяльності, науково-методичному забезпеченні вищої освіти, здійсненні аналітично-прогностичної діяльності, визначенні перспектив та напрямів розвитку вищої освіти, розробці програм розвитку вищої освіти, проведенні моніторингу якості освіти, підготовці кадрів вищої кваліфікації; організації та координації наукової, науково-методичної та науково-дослідної роботи, підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації наукових та науково-педагогічних кадрів.

 

Нагороди та відзнаки Національної академії наук України

Назва нагороди

Привід для одержання

2

3

Золота медаль ім. В.І. Вернадського

http://www.nas.gov.ua/UA/About/awards/goldenmedal/Pages/default.aspx

є найвищою відзнакою НАН України, яка   присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та соціогуманітарних наук.

Премії імені видатних вчених України

імені М.М.Амосова

 

за видатні наукові роботи в галузі кардіо- та судинної хірургії   і трансплантології (Відділення   біохімії, фізіології і молекулярної біології   НАН України); за   видатні роботи в   галузі біокібернетики, проблем   штучного інтелекту та розробки нових інформаційних технологій (Відділення інформатики НАН України).
імені О.К.Антонова

 

за видатні   досягнення в галузі   технічної механіки та літакобудування (Відділення механіки НАН України).
імені М.П.Барабашова за видатні   роботи в галузі   фізики планет, зірок і галактик (Відділення фізики і астрономії НАН України).
імені М.М.Боголюбова за видатні   наукові роботи в   галузі математики і теоретичної фізики (Відділення математики НАН України).
імені С.Я.Брауде   за видатні   роботи в галузі   радіофізики і радіоастрономії (Відділення фізики і астрономії НАН України)
імені О.І.Бродського за видатні наукові роботи в галузі теорії хімічної будови, кінетики   та реакційної здатності (Відділення   хімії НАН України)
імені М.П.Василенка   за видатні   наукові роботи в   галузі держави і права   України (Відділення історії,   філософії та права   НАН України).
імені Б.І.Вєркіна   за видатні   роботи в галузі   фізики і техніки низьких температур (Відділення фізики і астрономії НАН України).
імені   Д.В.Волкова за видатні   роботи у галузі   теорії ядра та фізики   високих енергій (Відділення   ядерної фізики та   енергетики НАНУ)
імені В.М.Глушкова за видатні   досягнення в галузі кібернетики, загальної   теорії обчислювальних машин   і систем (Відділення інформатики НАН України).
імені М.С.Грушевського за видатні   наукові роботи в   галузі історичної україністики та   соціології (Відділення історії, філософії та права НАН України).
імені О.С.Давидова за видатні   роботи в галузі теоретичної   і біологічної фізики (Відділення фізики і астрономії НАН України).
імені О.М.Динника за видатні   наукові роботи в   галузі механіки і машинобудування (Відділення механіки НАН України).
імені     М.М.Доброхотова за видатні   наукові роботи в   галузі металургії та матеріалознавства (Відділення   фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України).
імені   А.О.Дородніцина за видатні   досягнення в галузі комп’ютерної математики   та обчислювальної техніки   (Відділення інформатики НАН України).
імені   Г.В.Карпенка за видатні наукові роботи в галузі фізико-хімічної механіки   матеріалів і матеріалознавства (Відділення   фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України).
імені   А.І.Кіпріанова за видатні   наукові роботи в   галузі органічної хімії, хімії   високомолекулярних сполук та   хімічної технології (Відділення хімії НАН України).
імені М.І.Костомарова за видатні   наукові роботи в   галузі історії та історичного джерелознавства (Відділення історії, філософії та права НАН України).
імені М.Г.Крейна за видатні   наукові роботи в галузі функціонального аналізу і   теорії функцій (Відділення   математики НАН України).
імені М.М.Крилова за видатні   наукові роботи в   галузі нелінійної механіки та прикладної математики (Відділення математики НАН України)
іменіА.Ю.Кримського      за   видатні наукові роботи   в галузі сходознавства (Відділення історії, філософії та права НАН України).
імені Г.В.Курдюмова за видатні роботи в галузі фізики металів та   фізичного матеріалознавства   (Відділення фізики і   астрономії НАН України).
імені М.О.Лаврентьєва за видатні   наукові роботи в   галузі математики (Відділення математики НАН України).
імені   В.Є.Лашкарьова за видатні   роботи в галузі фізики напівпровідників та   напівпровідникового приладобудування (Відділення фізики і астрономії НАН України).
імені С.О.Лебедєва за видатні   досягнення в галузі обчислювальної техніки,   приладобудування й створення засобів і   систем автоматизації та управління   (Відділення   фізико-технічних проблем енергетики НАН України, Відділення інформатики НАН України).
імені   В.С.Михалєвича за видатні   досягнення в галузі інформатики, теорії   оптимізації і системного   аналізу (Відділення інформатики НАН України).
імені   Н.Д.Моргуліса за видатні   роботи в галузі   фізики поверхні та фізичної і наноелектроніки (Відділення фізики і астрономії НАН України).
імені З.І.Некрасова за видатні   наукові роботи в   галузі металургії   (Відділення   фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України).
імені М.В.Остроградського за видатні наукові роботи в галузі математики   та математичних проблем   механіки (Відділення математики НАН України).
імені   Є.О.Патона за видатні наукові роботи в галузі створення нових металевих   матеріалів і методів   їх обробки (Відділення фізико технічних проблем матеріалознавства НАН України).
імені С.І.Пекаря за видатні роботи у галузі теорії твердого тіла (Відділення фізики і астрономії НАН України).
імені   Г.С.Писаренка за видатні   наукові роботи в   галузі міцності матеріалів і конструкцій (Відділення механіки НАН України).
імені Л.В.Писаржевського за видатні наукові роботи в галузі хімії та хімічної технології (Відділення хімії НАН України).
імені О.О.Потебні   за видатні наукові   роботи в галузі мовознавства, філософії, мови та народної творчості (Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України).
імені   А.Ф.Прихотько за видатні   роботи в галузі лазерної фізики, оптики   та кристалографії (Відділення фізики і   астрономії НАН України).
імені Г.Ф.Проскури за видатні   роботи в галузі   енергетики (Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України).
імені М.В.Птухи за видатні наукові роботи в галузі економіки і демографії, демографічної статистики (Відділення економіки НАН України).
імені І.Пулюя за видатні   роботи у галузі прикладної   фізики (Відділення фізики і астрономії НАН України).
імені Л.П.Симиренка за видатні   наукові роботи в   галузі садівництва,   дендробіології та квітникарства (Відділення   загальної біології НАН України).
імені К.Д.Синельникова за видатні   роботи в галузі ядерної фізики (Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України).
імені С.П.Тимошенка за   видатні   досягнення в галузі теоретичної та прикладної механіки (Відділення механіки НАН України).
імені В.І.Толубинського за   видатні   досягнення в галузі теплофізики та   теплотехніки (Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України).
імені В.І.Трефілова за видатні роботи в галузі фізики міцності і   пластичності матеріалів (Відділення   фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України).
імені М.І.Туган-Барановського за видатні   наукові роботи в галузі економіки (Відділення економіки НАН України).
імені І.М.Францевича за видатні   наукові роботи в   галузі фізичного матеріалознавства (Відділення   фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України).
імені Д.І.Чижевського за видатні   наукові роботи в   галузі філософських наук (Відділення історії, філософії та права НАН України).
імені І.І.Шмальгаузена за видатні   наукові роботи в галузі зоології, морфології,   філогенії, екології тварин   та біоніки (Відділення загальної біології НАН України).
імені   Ф.І.Шміта за видатні   наукові роботи в   галузі мистецтвознавства і культурології (Відділення   літератури, мови та мистецтвознавства НАН України).
імені   Л.В.Шубникова за видатні   роботи у галузі експериментальної фізики (Відділення фізики і астрономії НАН України).
звання «Почесний доктор НАН України» http://www1.nas.gov.ua/infrastructures/Legaltexts/nas/1992-2001/regulations/Documents/980403_97.pdf видатним діячам світової науки, культури, державним та громадським діячам, що зробили вагомий внесок у розвиток науки, суспільний прогрес, забезпечення миру, взаєморозуміння й співробітництва між народами.

Заохочувальні відзнаки Національної академії наук України

Відзнака “За наукові досягнення ” є однією з найвищих персональних відомчих нагород за   визначні досягнення у розвиткові фундаментальних і прикладних наукових   досліджень, підвищенні міжнародного авторитету вітчизняної науки   і її провідних шкіл, реалізації   соціальної і економічної політики держави,   розробці й впровадженні нових   наукових рішень, ефективних технологій та зміцненні   науково-технічного потенціалу України вагомими здобутками.
Відзнака “За професійні здобутки” є   персональною нагородою за довголітню сумлінну працю,   зразкове виконання посадових   обов’язків, високу професійну майстерність та   вагомий особистий внесок   у забезпечення

наукових досліджень.

Відзнака “За сприяння розвитку науки” є персональною нагородою   за вагоме сприяння розвиткові наукових досліджень,   вирішенню найважливіших наукових і   науково-технічних проблем, впровадженню результатів досліджень у практику, підготовці та вихованню наукових   кадрів, а також за благодійну, меценатську та гуманітарну діяльність у галузі науки, освіти, культури, мистецтва та охорони здоров’я.
Відзнака “За підготовку наукової зміни” є персональною нагородою   за вагомий особистий внесок   у виховання молодих   наукових кадрів, заснування   або розвиток провідних наукових шкіл, активну педагогічну діяльність, роботу з аспірантами   і докторантами, дієву   участь у заходах   з інтеграції науки і освіти, поєднання навчального процесу з науково-дослідною роботою.
Відзнака для молодих учених “Талант, натхнення, праця” є персональною нагородою,   якою заохочуються молоді вчені за особисті здобутки – наукові праці, відкриття   та винаходи, що мають важливе значення для науки і   практики і свідчать   про високий творчий потенціал.   Відзнака має служити стимулом   дальшого творчого зростання молодого вченого, надихати його на нові наукові звершення.

 

Відомчі заохочувальні відзнаки Державного комітету телебачення і радіомовлення України

Назва нагороди

Привід для одержання

Подякa відзначаються працівники апарату Держкомтелерадіо України та працівники підприємств, установ і організацій, що входять до сфери його управління, за наявності стажу роботи не менше двох років, за винятком працівників, які досягли пенсійного віку і виходять на пенсію.
Почеснa грамотa відзначаються працівники апарату Держкомтелерадіо України та працівники підприємств, установ і організацій, що входять до сфери його управління, за наявності стажу роботи не менше двох років, за винятком працівників, які досягли пенсійного віку і виходять на пенсію.

 

16Тра/15

Студентські гуртки

Студентські наукові гуртки
Кафедра Секції, напрями Керівник Контакти
Кафедра інженерної механіки Нарисна геометрія канд.техн.наук, доцент Стельмащук С.Г. м. Львів,
вул. Підголоско, 19
тел. 242-23-65
Інженерна графіка канд.техн.наук, доцент Ясінський М.Ф.
Комп’ютерна графіка канд.техн.наук, доцент
Комаров С.М.
Теоретична механіка канд.техн.наук, доцент
Гембара Н.О.
Прикладна механіка канд.техн.наук, доцент
Лаптєв В.О.
Опір матеріалів канд.техн.наук, доцент
Угрин Л.С.
Теорія механізмів і машин канд.техн.наук, доцент
Пасіка В.Р.
Деталі машин і підйомно-транспортні установки канд.техн.наук, доцент
Комаров С.М.
Кафедра книгознавства й комерційної діяльності Книгознавство та асортиментологія Доцент
Зубко Н.Н.
м. Львів,
вул. Підголоско, 19
тел. 242-23-59
Книжковий бізнес доцент
Судин А.Ю.
канд.філол.наук,
Соціологія книжкового ринку доцент
Антоник О.В.
Кафедра технології додрукарських процесів
 • Додрукарська обробки текстової інформації
 • Додрукарська обробки графічної інформації
 • Технологія виготовлення друкарських форм
 • Метрологія
канд.техн наук, доцент Кульчицька Х.Б. м. Львів,
вул. Личаківська, 3
тел. 276-55-83
Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту
 • Реформування бухгалтерського обліку в Україні згідно міжнародних стандартів
 • Стратегія формування економічної безпеки України за умов глобалізації
 • Економічна безпека в системі національної безпеки держави
 • Обліково-аналітичне забезпечення системи економічної безпеки суб’єктів господарювання
 • Особливості обліку на підприємствах різних організаційно-правових форм
 • Система оподаткування в сучасних умовах господарювання та шляхи її вдосконалення
 • Проблеми управлінського обліку на підприємствах видавничо-поліграфічної галузі
 • Міжнародний і вітчизняний досвід, національні та міжнародні стандарти системи забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання
 • Проблеми обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємств
 • Вдосконалення аналізу фінансово-господарської діяльності поліграфічних підприємств
 • Особливості та шляхи удосконалення обліку у банках
 • Удосконалення процедури проведення внутрішнього аудиту
 • Вдосконалення обліку і аналізу інвестиційної діяльності підприємств
 • Організація обліку та аналізу ефективності діяльності видавництв
 • Антикризове управління на макро- та мікрорівні
 • Управління системою економічної безпеки підприємства
д-р екон.наук, професор Штангрет А.М. м. Львів,
вул. Підвальна, 17
тел. 297-51-12
Кафедра фізичного виховання
 • Професійно-орієнтована фізична підготовка студентів
канд.пед.наук, доцент
Лапшина Г.Г.
м. Львів,
вул. Підголоско, 23
тел. 240-73-98
Кафедра технології матеріалів і поліграфічного машинобудування
 • Надійність і довговічність пар тертя, а також деталей поліграфічних машин
канд. техн. наук, доцент
Манько О.В.
м. Львів,
вул. Коцюбинського, 21 тел. 260-03-60
 • Прогресивні методи механічної обробки деталей машин
д-р техн. наук, професор
Шахбазов Я.О.
 • Системи автоматизованого проектування технологічних процесів механічної обробки деталей машин
канд. техн. наук, доцент
Стецько А.Є.
Кафедра іноземних мов
 • Англійська мова
ст. викладач
Чорна О.С.
м. Львів,
вул. Підголоско, 19
тел. 242-23-84
 • Німецька мова
ст. викладач Кімак Г.М.
Кафедра математики і фізики
 • Математика
канд.
фіз.-мат.наук, доцент
Коляда Р.В.
м. Львів,
вул. Підголоско, 19
тел. 242-23-66
 • Фізика
канд.
фіз.-мат.наук, доцент
Кульчицький А.Д.
Кафедра суспільно-гуманітарних наук
 • Економічна теорія
канд. екон.наук, доцент
Ратушняк Л.С.
м. Львів,
вул. Підголоско, 19
тел. 242-23-89
 • Філософія
канд.філос.наук, доцент
Симоненко С.М.
Кафедра видавничої справи і редагування
 • Видавнича справа та редагування: історія та сучасність
д-р філол. наук, проф. Зелінська Н. В. м. Львів,
вул. Підголоско, 19
тел. 242-23-81
 • Реклама у видавничому маркетингу
д-р н. із соц. ком., проф.
Огар Е. І.
 • Підготовка видань різних видів літератури
канд.філол наук, доц. Кулинич М. М.
 • Лінгвостилістичні засади редагування
канд.філол.наук, доц. Капраль І. І.
 • Культура книги
канд.філол.наук, доц. Черниш Н. І.
 • Теорія та історія журналістики
д-р н. із соц. ком., проф. Сніцарчук Л. В.
Кафедра автоматизації та комп’ютерних технологій
 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • секція моделювання цифрових систем керування, керівник Луцків Микола Михайлович;
 • секція розроблення алгоритмів інформаційних технологій та систем, керівник Овсяк Володимир Казимирович;
 • секція розроблення засобів автоматизації та комп’ютерних технологій друкарства, Стрепко Ігор Теодорович;
 • секція електроніки та мікросхемотехніки, керівник Казьмірович Роман Владиславович
 • секція моделювання технологічних процесів, керівник Верхола Михайло Іванович;
 • секція електротехніки та електромеханіки, керівник Калитка Мирон Іванович.
 • секція проектування спеціалізованих програмних середовищ для комп’ютерно-інтегрованих видавничих комплексів, керівник Нерода Тетяна Валентинівна.
 • Моделювання сервіс-орієнтованих засобів розподіленого опрацювання інформації Олійник Роман Володмирович
ст. викладач Калитка М.І. м. Львів,
вул. Підвальна, 17
тел. 235-75-90
Кафедра технології друкованих і видань і паковань
Студентське наукове бюро
 • Квалілогія книги, технологія виготовлення книжкової, журнальної та газетної продукції, паковань з картону, гофрокартону і плівкових матеріалів;
 • Технології цифрового друку; технологія каширування гофрокартону, фотополімерні штампи та штемпелі;
 • Декельні матеріали, фарби, зволожувальні розчини та їх взаємодія  в процесі друкування, удосконалення клейових композицій, автоматизоване управління друкарським процесом, оздоблення друкованої продукції тисненням, ламінуванням, флокуванням, ароматизацією;
 • Технологія відтворення інформації шрифтом Брайля;
 • Розробка технологій захисту паковань від підробки; екологія паковань.
канд. техн. наук, доцент
Назар І.М.
м. Львів,
вул. Підвальна, 17
тел. 235-75-77
Кафедра інформаційних мультимедійних технологій
Студентська наукова лабораторія з математичного моделювання та інформаційних технологій
 • Прикладна математика в поліграфії
 • Математичне моделювання поліграфічних технологій
 • Інформаційні технології в поліграфії і видавництві
д-р
фіз.-мат.наук, професор
Огірко І.В.
м. Львів,
вул. Підголоско, 19
тел. 242-23-68
Кафедра економіки і маркетингу у ВПК
Науково-дослідна лабораторія
  • Проведення фундаментальних і прикладних  досліджень, зокрема міждисциплінарних, які відповідають світовому тенденціям.
  • Створення конкурентоспромож-них на ринку прикладних розробок, впроваджень, наукових винаходів.
  • Здійснення трансферу технологій у рамках науково-дослідної діяльності, виробничої кооперації та співробітництва з промисловістю та підприємництвом, формування інноваційного підприємницького середовища.
  • Розробка державних договірних та господарсько-розрахункових тем з актуальних питань функціонування економіки та проблем господарювання підприємств ВПГ, зокрема
  • Забезпечення умов для підготовки студентів, магістрантів, аспірантів і докторантів відповідно до головних напрямів наукової та науково-дослідної діяльності МНДЛ та вимог інноваційного розвитку економіки.
  • Підготовка науково-методичної бази підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних  працівників, післядипломної підготовки та перепідготовки кадрів за головними напрямами наукової і науково-дослідницької діяльності  МНДЛ.
  • Адаптація  навчальної та наукової діяльності до вимог європейського науково-освітнього  простору.
  • Використання кадрового наукового потенціалу МНДЛ для вирішення актуальних наукових і науково-дослідних проблем розвитку економіки та ВПГ, зокрема.
  • Інтегрування науково-навчальної діяльності МНДЛ з науковою діяльністю академічних наукових установ та виробничою діяльністю підприємств.
  • Міжнародне наукове, науково-дослідницьке та освітнє співробітництво з університетами-партнерами, фірмами, фондами.

 

канд.екон.наук, доцент
Базилюк В.Б.
м. Львів,
вул. Підвальна, 17
тел. 235-75-80
24Кві/15

Інформація спеціалізованої вченої ради

 1. Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня
 2. Пам’ятка здобувачеві вченого ступеня кандидата наук
 3. Пам’ятка офіційному опонентові
 4. Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
 5. Вимого до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій