16Тра/15

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 1

Для якісного опрацювання програми студентської наукової конференції прошу до 20.04.15р. подати в науково-дослідну частину академії (к.226) теми доповідей за такою формою:

№ п/п Назва доповіді Виконавець (прізвище, ім’я, по батькові, та група студента) Керівник (прізвище, ім’я, по батькові, звання та посада)

Інформацію просимо подавати в друкованому та електронному вигляді за електронною адресою: triska2011@yandex.ua або sveta­_komar.86@mail.ru.

Роздрукований варіант тез подавати до 8 травня 2015 р. у видавництво УАД Гренковій Ірині Петрівні. Електронний варіант тез надсилати на електронну адресу: studtezy2015@mail.ru.

Увага! Тези вважаються прийнятими тільки в разі подання і роздрукованого, і електронного варіантів.

Проректор з НР            В.З. Маїк

26.03.2015 р.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ ЗАВАНТАЖИТИ МОЖЛИВО ТУТ

 

16Тра/15

Нормативні документи

ЗАКОН УКРАЇНИ Про вищу освіту
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18  

 

ЗАКОН УКРАЇНИ Про наукову і науково-технічну діяльність
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1977-12

 

ЗАКОН УКРАЇНИ Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2623-14

 

ПОСТАНОВА КМУ Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/942-2011-%D0%BF

16Тра/15

Науковим керівникам

Науковий консультант несе особисту відповідальність за якісне і своєчасне виконання докторантом дисертації.

Кількість докторантів, прикріплених до одного наукового консультанта, не повинна перевищувати 3 осіб одночасно, включаючи докторантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням.

На здійснення наукового консультування відводиться щороку 50 академічних годин на одного докторанта.

Кожному аспіранту (здобувачу) одночасно з його зарахуванням (прикріпленням) відповідним наказом ректора призначається науковий керівник.

Науковий керівник призначається з числа висококваліфікованих науково-педагогічних і наукових кадрів – докторів наук, або за рішенням вченої (науково-технічної) ради, як виняток, кандидат наук.

Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, контролює виконання затвердженого ним індивідуального плану та несе особисту відповідальність за якісне написання аспірантом дисертації.

Кількість аспірантів, прикріплених до наукового керівника – доктора наук, не повинна перевищувати 5 осіб одночасно (разом з докторантами), а для наукового керівника – кандидата наук – 3 осіб, включаючи аспірантів та докторантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням.

На здійснення наукового керівництва відводиться щороку 50 академічних годин на одного аспіранта (25 академічних годин на одного здобувача).

Наукове керівництво здійснюється:

 • докторами наук – за галузями наук або групою спеціальностей;
 • кандидатами наук – за науковою спеціальністю.

 

Перелік документів, необхідних для оформлення дозволу наукового  керівництва аспірантами та здобувачами

 • заяву на ім’я ректора академії (бланк заповнити від руки !);
 • копію диплому про затвердження наукового ступеня кандидата;
 • копію диплому про присвоєння вченого звання доцента;
 • список та копії опублікованих наукових праць і винаходів, завірені вченим секретарем Української академії друкарства;
 • особовий листок з обліку кадрів (завірений печаткою і підписом начальника відділу кадрів академії), одну фотокартку 3 х 4;
 • копія трудової книжки, завірена печаткою і підписом начальника відділу кадрів академії);
 • розгорнутий план докторської дисертації;
 • витяг з протоколу засідання кафедри з мотивованим висновком;
 • витяг з протоколу Вченої ради факультету;
 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія 1-3 та 11 сторінок паспорта.

 

16Тра/15

Кандидатські іспити

Кандидатські іспити проводяться з метою встановлення глибини професійних знань, наукового і культурного кругозору здобувача наукового ступеня кандидата наук,   підготовленості його до самостійної науково-дослідної діяльності.

Складання кандидатських іспитів здобувачами є обов’язковим для присудження їм наукового ступеня кандидата наук.

Кандидатські іспити складаються з філософії, іноземної мови та спеціальності.

Кандидатські іспити з іноземної мови та філософії, складаються за типовими програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Як іноземна мова може складатися англійська, німецька, іспанська, французька. Іноземні аспіранти в якості іноземної мови складають українську або російську мову.

Кандидатський іспит зі спеціальності складається за двома програмами: типовою, затвердженою Міністерством освіти і науки України і додатковою, яка розробляється відповідною кафедрою персонально для кожного аспіранта (здобувача). Додаткова програма повинна включати нові розділи відповідної наукової спеціальності, питання, пов’язані з напрямком досліджень аспіранта (здобувача), враховувати останні досягнення у відповідній галузі науки і найновішу наукову літературу. Кандидатський іспит із спеціальності, залежно від обсягу матеріалу, може проводитися двома етапами з виставленням загальної оцінки.

 

Якщо здобувач наукового ступеня має вищу освіту із спеціальності, що не

відповідає галузі науки, з якої підготовлено дисертацію, тоді він складає не менше двох   додаткових кандидатських іспитів для забезпечення відповідного рівня теоретичної підготовки. Перелік додаткових кандидатських іспитів та їх кількість визначає спеціалізована вчена рада за програмами, затвердженими МОН України.

 

Кандидатські іспити приймаються організовано у формі сесій:

весняна сесія             –           травень – червень

осіння сесія                –           жовтень.

 

У разі подання аспірантом (здобувачем) до спеціалізованої вченої ради дисертації до захисту – кандидатський іспит може бути прийнятий поза сесією. Тоді до відділу аспірантури та докторантури поза вказаними нище документами – подається службова записка наукового керівника (завізована завідувачем відповідної кафедри, ректором чи проректором з наукової роботи).

Іноземці та особи без громадянства складають кандидатські іспити на загальних підставах.

Приймання кандидатських іспитів в аспірантів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням, проводиться за рахунок коштів академії. Аспіранти,   підготовка   яких   здійснюється   поза державним замовленням, складають кандидатські іспити на компенсаційній основі згідно кошторисів.

Для складання кандидатських іспитів з філософії, іноземної мови та спеціальності аспірант (здобувач) подає такі документи:

 • заяву на ім’я ректора академії (бланк заповнити від руки !);
 • копію диплому спеціаліста та магістра (при наявності такого) про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням   одержаної кваліфікації спеціаліста , магістра (при наявності) та копію додатків до диплому; особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, додатково подають ще копію нострифікованого диплома
 • на бланку навчального закладу, де прикріплений здобувач – лист від керівника цього навчального закладу (установи), з проханням про дозвіл складання кандидатських іспитів в УАД (завірений підписом та мокрою гербовою печаткою);
 • витяг з протоколу Вченої ради вищого навчального закладу (установи), де

прикріплений здобувач, про затвердження теми дисертації (з мокрою гербовою печаткою);

 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія паспорта;
 • 2 файли (формат А-4);
 • один конверт з маркою по Україні;
 • квитанцію про оплату згідно кошторисів (для тих, хто складає іспити на компенсаційній основі).

Весь комплект документів подається в окремій папці вступником особисто.

З собою мати оригінали документів.

Для складання додаткових кандидатських іспитів у відділ аспірантури та докторантури необхідно подати наступний комплект документів:

 • заяву на ім’я ректора академії із проханням дозволити складати додаткові кандидатські іспити (бланк заповнити від руки !);
 • документ, який свідчить про необхідність складання додаткових кандидатських іспитів (копія листа в МОН України, або витяг з протоколу засідання Спеціалізованої вченої ради (Вченої ради ВНЗ) про необхідність їх складання);
 • копію диплому спеціаліста та магістра (при наявності такого) про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням   одержаної кваліфікації спеціаліста , магістра (при наявності) та копію додатків до диплому; особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, додатково подають ще копію нострифікованого диплома;
 • програми додаткових кандидатських іспитів; білети додаткових кандидатських іспитів (повинні бути затверджені на засіданні відповідної кафедри);
 • реферати з відповідних дисциплін (оформлені згідно вимог);
 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія 1-3 та 11 сторінок паспорта;
 • 2 файли (формат А-4);
 • один конверт з маркою по Україні
 • оригінал посвідчення про складання кандидатських іспитів з філософії, іноземної мови та спеціальності;
 • квитанцію про оплату згідно кошторисів (для тих, хто складає іспити на компенсаційній основі).

Весь комплект документів подається в окремій папці здобувачем особисто. З собою мати оригінали документів.

Термін подання документів для прикріплення здобувачами з метою складання кандидатських іспитів:

 в осінню сесію          –           з 01 по 20 вересня;

у весняну сесію                   з 01 по 20 березня.

 

Для складання кандидатських іспитів з філософії, іноземної мови та спеціальності необхідно отримати допуски, а саме:

 • для іспиту з філософії до 10 квітня у весняну сесію поточного року (відповідно до 10 вересня в осінню сесію) – подати у відділ аспірантури та докторантури академії реферат (згідно вимог);
 • для іспиту з іноземної мови до 10 квітня у весняну сесію поточного року (відповідно до 10 вересня в осінню сесію) – подати на кафедру іноземних мов академії реферат по напрямку відповідної наукової спеціальності (іноземною та українською мовами,), словник з науковими термінами (до реферату, що подається); анотацію по темі дисертації (іноземною та українською мовами;
 • для іспиту зі спеціальності до 10 квітня у весняну сесію поточного року (відповідно до 10 вересня в осінню сесію) – подати у відділ аспірантури та докторантури академії
 • програму-максимум та білети кандидатського іспиту зі спеціальності (які повинні бути складені відповідно до теми дисертації та затверджені на засіданні відповідної кафедри);
 • реферат (тематика якого повинна бути пов’язана з дисертацією) з рецензією (оцінкою) наукового керівника;
 • оригінал посвідчення про складання кандидатських іспитів з філософії та іноземної мови;
 • квитанцію про оплату за кандидатські іспити згідно кошторисів.