Вимоги до статей

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ СТАТЕЙ

НАУКОВЕ ФАХОВЕ ВИДАННЯ

УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ДРУКАРСТВА

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ»

Науково-технічний збірник «НАУКОВІ ЗАПИСКИ» (Українська академія друкарства) є науковим фаховим виданням України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 р. № 1528), економічних (постанова президії ВАК України від 10.02.2010 р. № 1–05/1) наук та соціальних комунікацій (постанова президії ВАК України від 10.03.2010 р. № 1–05/2).

Статті, що друкуються у збірнику Україн­ської академії друкарства, реферуються в Українському реферативному журналі «Джерело».

Електронні копії збірника передаються на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського: http://www.irbis-nbuv.gov.ua.

Інформація про збірник розміщена в Інтернеті на сайті Україн­ської академії друкарства: http://www.uad.lviv.ua.

Збірник індексуються Google Scholar. Наразі готуються документи для реєстрації видань у міжнародних наукометричних базах.

На збірник «Наукові записки» (передплатний індекс 94911) здійснюється передплата за «Каталогом видань України».

Наукове фахове видання Української академії друкарства «Наукові записки» видається ЧОТИРИ РАЗИ на рік.

ТЕРМІНИ ПОДАННЯ СТАТЕЙ НА 2015 РІК

Випуск 1 — до 20 січня 2015 р. Збірник вийде друком у березні 2015 р.

Випуск 2 — до 30 березня 2015 р. Збірник вийде друком у червні 2015 р.

Випуск 3 — до 30 червня 2015 р. Збірник вийде друком у вересні 2015 р.

Випуск 4 — до 30 вересня 2015 р. Збірник вийде друком у грудні 2015 р.

 

Увага! Редакція приймає рукописи статей упродовж року. Стаття, яка не увійде до певного випуску, буде опублікована у наступному.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ,

який автори мають подати до редакції збірника:

1. Стаття у роздрукованому та електронному варіантах.

2. Заявка на розміщення наукової статті у збірнику.

3. Авторський договір.

4. Відомості про автора(-ів).

5. Рецензія на статтю.

6. Експертний висновок на статтю (для технічних наук).

7. Реферат статті англійською мовою.

8. Оригінал квитанції про оплату публікації статті у збірнику (після отримання позитивного рішення щодо прийняття статті для публікації у збірнику).

Автори подають статті у роздрукованому та електронному варіантах.

Роздрукований варіант статті та супровідні документи автори особисто приносять у видавництво УАД за адресою:

м. Львів, вул. Підголоско, 19, кім. 222

Відповідальному секретарю редколегії збірника,

завідувачу редакційно-видавничого відділу

видавництва УАД

Шевчук Галині Ярославівні

або надсилають листом на поштову адресу редакції:

 

79020, м. Львів, вул. Підголоско, 19,

Українська академія друкарства

Відповідальному секретарю редколегії збірника,

завідувачу редакційно-видавничого відділу

видавництва УАД

Шевчук Г. Я.

Електронні варіанти статті та супровідних документів слід надсилати на електрон­ну пошту редакції nauk.fakh.zb@uad.lviv.ua, обов’язково зазначивши у ТЕМІ листа: стаття у «Наукові записки УАД».

Файли називати тільки за таким зразком:

Слободяник_Завка

Слободяник_Стаття_укр

Слободяник_Рецензія

Слободяник_Експертний висновок

Слободяник_Квитанція

Слободяник_Рисунки (якщо є – окремими файлами)

Усі документи, що містять підписи та печатки, повинні бути відсканованими.

Відповідальний секретар редколегії збірника упродовж 14 робочих днів із моменту отримання статті повідомляє авторів про позитивне чи негативне рішення щодо прийняття статті для публікації у збірнику.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ

 

Вимоги до оформлення наукових статей, які подаються для публікації у збірниках, укладено відповідно до Наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1111 від 17.10.2012 р. «Про порядок формування Переліку наукових фахових видань України» та № 1112 від 17.10.2012 р. «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», а також згідно з ДСТУ 7152:2010 «Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках». Наведено і додаткові вимоги, обов’язкові для міжнародних реферативних баз даних.

Статті можуть подавати аспіранти, здобувачі, наукові співробітники, викладачі вищих навчальних закладів, фахівці в галузі технічних, економічних наук та соціальних комунікацій.

У збірниках публікуються матеріали, що мають важливе наукове, теоретичне і практичне значення та раніше не друкувалися, підготовлені на високому науковому рівні і є наслідком наукових досліджень, відповідають тематичному спрямуванню збірників.

Приймаються статті українською, російською, англійською та польською мовами.

ВИМОГИ ЩОДО ОБСЯГУ

НАУКОВИХ СТАТЕЙ, ПОВІДОМЛЕНЬ, ВІДГУКІВ ТА РЕЦЕНЗІЙ

  • статті за рубриками збірника – до 12 ст. (включно з анотаціями, таблицями, графіками та списком використаних джерел);
  • оглядові статті – до 20 ст.;
  • наукове повідомлення – до 4 ст.;
  • відгук або рецензія – до 3 ст.

Статті, більші за обсягом, можуть бути прийняті до розгляду на підставі рішення редколегії. Остання сторінка статті має бути заповнена не менше ніж на ¾.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО РУКОПИСУ СТАТТІ

Текст статті виконується тільки в форматі *.doc (Microsoft Word 2003), у форматі *.docx (Microsoft Word 2007) статті НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ.

Параметри сторінки формат В5 (17,6 см × 25 см); орієнтація – книжкова; поля: ліве — 2 см, праве — 2 см, верхнє — 2,5 см, нижнє — 1,5 см; шрифт Times New Roman; накреслення — пряме; кегль11; міжрядковий інтервал — множник — 1,2; абзацний відступ — 1,1 см. Текст повинен бути вирівняний по ширині аркуша.

Підписи до рисунків і таблиць набирати шрифтом Times New Roman, кегль10.

Сторінки не нумерувати!

Для набору формул використовувати редактор формул EQUATION 3.0.

Рисунки і таблиці розміщуються з вирівнюванням по центру сторінки, без обтікання текстом та не виходячи за поле набору.

Таблиці повинні бути компактними, мати назву та номер (якщо таблиць дві і більше). Скорочення в назві таблиць не дозволяється. Цифровий матеріал подається із статистичною обробкою.

Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше. На кожну формулу, таблицю, рисунок, графік в тексті мають бути обов’язкові посилання. Формули, на які є посилання, нумерують арабськими цифрами в круглих дужках праворуч.

Ілюстративний матеріал слід подавати у форматах TIF, JPG з роздільною здатністю не менше 300 dpi для чорно-білих зображень і не менше 600 dpi для кольорових зображень (у разі необхідності). У збірнику друкуються тільки чорно-білі зображення. Кольорові зображення у статті розміщуються на сайті збірника, якщо вони мають певне інформаційне значення.

Автори рукописів повинні дотримуватись міжнародних номенклатур.

ВИДАВНИЧЕ ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 

1. Індекс УДК (літери великі; вирівнювання по лівому краю; без абзацного відступу).

/порожній рядок/

УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

2. Прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання (літери малі жирні, вирівнювання по лівому краю; без абзацного відступу).

3. Назва місця роботи (навчання) автора, місто (країна для зарубіжних авторів). (літери малі, вирівнювання по лівому краю; без абзацного відступу).

/порожній рядок/

4. Назва статті (літери жирні великі; вирівнювання по центру сторінки; без абзацного відступу).

 

/порожній рядок/

5. Анотація (без слова «Анотація»; звичайний курсив; вирівнювання по ширині сторінки; абзацний відступ — 1, 1 см).

Увага! Вимоги до анотацій: інформативність (відсутність загальних слів); змістовність (відображення основного змісту статті та результатів досліджень); єдність термінології в межах анотації; відсутність повторення відомостей, що містяться в заголовку статті.

ТЕКСТ ВЛАСНЕ АНОТАЦІЇ МАЄ БУТИ РОЗШИРЕНИЙ (НЕ МЕНШЕ 1216 РЯДКІВ (600–800 знаків) відповідно до вимог реферативної бази даних Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського «Україніка наукова»).

 

6. Ключові слова (розпочинається словосполученням «Ключові слова:»; жирний курсив; вирівнювання по ширині сторінки; абзацний відступ — 1, 1 см).

Увага! Ключових слів має бути не менше 3 і не більше 10 слів.

РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ

/порожній рядок/

7. Прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання (літери малі жирні, вирівнювання по лівому краю; без абзацного відступу).

8. Назва місця роботи (навчання) автора, місто (країна для зарубіжних авторів) (літери малі, вирівнювання по лівому краю; без абзацного відступу).

/порожній рядок/

9. Назва статті (літери жирні великі; вирівнювання по центру сторінки; без абзацного відступу).

/порожній рядок/

10. Анотація (без слова «Анотація»; звичайний курсив; вирівнювання по ширині сторінки; абзацний відступ — 1, 1 см).

11. Ключові слова (розпочинається словосполученням «Ключові слова:»; жирний курсив; вирівнювання по ширині сторінки; абзацний відступ — 1, 1 см).

АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

/порожній рядок/

12. Прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання (літери малі жирні, вирівнювання по лівому краю; без абзацного відступу).

13. Назва місця роботи (навчання) автора, місто (країна для зарубіжних авторів) (літери малі, вирівнювання по лівому краю; без абзацного відступу).

/порожній рядок/

14. Назва статті (літери жирні великі; вирівнювання по центру сторінки; без абзацного відступу).

/порожній рядок/

15. Анотація (без слова «Анотація»; звичайний курсив; вирівнювання по ширині сторінки; абзацний відступ — 1, 1 см).

16. Ключові слова (розпочинається словосполученням «Ключові слова:»; жирний курсив; вирівнювання по ширині сторінки; абзацний відступ — 1, 1 см).

 

Увага! Змісти анотацій трьома мовами мають бути ідентичними.

У статтях, написаних англійською чи іншими мовами, на початку розміщується англомовна (чи іншими мовами) анотація, далі — українська та російська.

/порожній рядок/

17. ОСНОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ аголовки підрозділів статті виділяються жирним шрифтом. Після назви підрозділу статті ставиться крапка і продовжується текст самої статті) відповідно до постанови президії ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», повинен мати такі необхідні елементи:

Постановка проблеми, її актуальність та зв’язок з важливими практичними завданнями, значення вирішення проблеми (5–10 рядків).

Останні дослідження та публікації, на які посилається автор, виокремлення не розв’язаних раніше питань; виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття (ця частина статті становить близько 1/3 сторінки).

Мета статті (формулювання цілей статті) — опис головної ідеї даної публікації, чим вона відрізняється, доповнює та поглиблює вже відомі підходи, які нові факти, закономірності висвітлює; вказаний розділ дуже важливий, бо з нього читач визначає корисність для себе пропонованої статті; мета статті випливає з постановки загальної проблеми і огляду раніше виконаних досліджень (обсяг цієї частини статті 5–10 рядків).

Виклад власне матеріалу дослідження — головна частина статті, де висвітлюються основні положення дослідження, програма і методика експерименту, отримані результати та їх обґрунтування, виявлені закономірності, аналіз результатів, особистий внесок автора.

Висновки — основні підсумки, рекомендації, значення для теорії й практики, перспективи подальших досліджень.

/порожній рядок/

18. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (заголовок підрозділу виділяється жирним шрифтом, вирівнювання по центру сторінки, без абзацного відступу; власне список літератури — шрифт звичайний, вирівнювання по ширині сторінки, абзацний відступ).

Посилання на список використаних джерел у тексті подаються за таким зразком: [2, с. 123], де 2 — номер джерела за списком, 123 — сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються так: [1; 6; 9] або [1–6] або [3, с. 32–35; 9, с. 45; 11, с. 43]

Список використаних джерел виконується мовою оригіналу, розташовується У ПОРЯДКУ ЗГАДУВАННЯ В ТЕКСТІ, має наскрізну нумерацію. Список літератури в англомовній версії статті подається мовою оригіналу (тобто укр., рос., англ. тощо). Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Приклади оформлення бібліографічного опису літературних джерел наведено в «Бюлетені ВАК України». — 2009. — № 5. — С. 2630.

Увага! Список використаних джерел має містити не менше ніж 5 джерел.

У списку використаних джерел слід уникати посилань на газети, виробничі журнали, навчальні посібники та власні публікації авторів.

Посилання на неопубліковані роботи не дозволяються.

Список використаних джерел не може складатися тільки із посилань на веб-сайти!

За правильність наведених у списку використаних джерел даних відповідальність несуть автори.

 

/порожній рядок/

19. Під заголовком REFERENCES повторюється «Список використаних джерел» в транслітерації (якщо джерело було видано тільки українською чи російською мовою) або англійською мовою (якщо джерело було видано англійською мовою).

Редакція збірників радить послуговуватися міжнародними системами транслітерації української — відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 27.01.2010 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею», з російської — відповідно до «Системи транслітерації Держдепартаменту США». Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються в списку, який створюється в латинському алфавіті.

Рекомендовано послуговуватися системами автоматичної транслітерації: програмою транслі­терації українського тексту латиницею — на сайті http://translit.kh.ua/; програмою трансліте­рації російського тексту латиницею — на сайті http://www.translit.ru/ або http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html.

 

Опис REFERENCES здійснюється за стандартами Гарвардського стилю.

 

Наприклад, у СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (ДСТУ) наводимо:

 

Ривак П. М. Оцінювання якості друкованих відбитків з використанням «функції бажаності» для формалізації комплексного показника конкурентноздатності друкарні / П. М. Ривак, І. В. Шаблій, В. Б. Репета, Р. В. Рибка // Квалілогія книги : зб. наук. праць. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2014. – № 2 (26). – С. 3–9.

 

у REFERENCES (BSI):

Ryvak P., Shablіy І., Repeta V., Rybka R. (2014), “Evaluation of the quality of prints printed with “desirable features” to formalize the complex index of competitiveness of printing house”, Qualіlogy of book, Vol. 26, No. 2. рр. 3–9.

 

/порожній рядок/

20. У кінці статті вказується дата її надходження до редакції збірника. У разі доопрацювання статті авторами датою надходження рукопису статті в редакцію приймається дата її повторного надсилання чи подання.

/порожній рядок/

21. Старанно вивірений текст статті підписується автором(-ами).

22. З нової сторінки подається реферат статті англійською мовою (обсяг — 22–26 рядків або 3/4 сторінки).

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ САТТІ

УДК 658.1

А. М. Штангрет, д-р. екон. наук, професор

Українська академія друкарства, м. Львів

НАЗВА СТАТТІ українською мовою

 

Анотація українською мовою

Ключові слова: українською мовою

 

А. М. Штангрет, д-р. екон. наук, професор

Українська академія друкарства, м. Львів

НАЗВА СТАТТІ російською мовою

Анотація російською мовою

Ключові слова: російською мовою

А. М. Штангрет, д-р. екон. наук, професор

Українська академія друкарства, м. Львів

НАЗВА СТАТТІ англійською мовою

Анотація англійською мовою

Ключові слова: англійською мовою

 

Постановка проблеми. Текст.

 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Текст.

 

Мета статті. Текст.

 

Виклад основного матеріалу дослідження. Текст.

 

Висновки. Текст.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

REFERENCES

Дата___________________ Підпис(-си) автора(-ів)___________

Стаття надійшла до редакції ХХ.ХХ.ХХХХ р.

З нової сторінки подається РЕФЕРАТ СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ (обсяг — 22-26 рядків або 3/4 сторінки).

.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АВТОРІВ

Рукописи проходять незалежне рецензування із залученням провідних фахівців, за результатами якого редакційна колегія приймає рішення про доцільність публікації статей або необхідності їх доопрацювання авторами з урахуванням зауважень рецензентів.

Повну відповідальність за зміст статті, достовірність матеріалу, дотримання законодавства про авторські та суміжні права, точність викладених даних, якість фактичного матеріалу (цитати, власні назви, формули, статистичні дані тощо), правильність і коректність цитування, посилань та перекладу несуть автори статей.

Статті, які не відповідають наведеним вимогам, не приймаються до розгляду.

У разі відмови у публікації роботи рукописи статей авторам не повертаються.

 

РЕДКОЛЕГІЯ ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО:

 

  • не розглядати статті, що не оформлені за вказаними параметрами та не відповідають вимогам ДАК;
  • здійснювати редагування рукопису статті без погодження з авторами;
  • повертати матеріали авторам на доопрацювання;
  • змінювати та вносити уточнення до «Вимог до оформлення та подання статей» без попереднього повідомлення.

Редколегія може не поділяти світоглядних переконань та концептуальних позицій авторів.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Українська академія друкарства

м. Львів, вул. Підголоско, 19, кім. 222

Телефони для довідок: (0322) 242-23-57, (067) 59-67-418

Відповідальний секретар редколегії збірника «Наукові записки»

Шевчук Галина Ярославівна

е-mail: nauk.fakh.zb@uad.lviv.ua