All posts by enigmus

16Тра/15

Положення про Раду молодих учених і спеціалістів Української академії друкарства

Положення про Раду молодих

учених і спеціалістів Української академії друкарства

 1. Загальні положення

1.1. Рада молодих учених і спеціалістів Української академії друкарства (в подальшому РМУС УАД) є добровільним, самокерованим громадським об’єднанням, створеним з метою сприяння рішенню наукових проблем і захисту соціальних інтересів молодих вчених і спеціалістів.

1.2. Молодими ученими вважаються кандидати і доктори наук, докторанти, аспіранти, здобувачі, наукові співробітники і спеціалісти УАД до 35 років включно, які займаються науково-дослідною роботою.

1.3. РМУС створена з ініціативи наукової молоді УАД і здійснює свою діяльність в УАД. У своїй діяльності РМУС керується чинним законодавством України, Статутом УАД, а також принципами добровільності, рівноправності і самоврядування.

1.4. Діяльність РМУС УАД координується адміністрацією УАД через проректора з наукової роботи.

1.5. Голова РМУС УАД є членом Вченої ради і науково-технічної ради (НТР) УАД.

 

 1. Основні задачі РМУС УАД

2.1. Сприяти науково-дослідній роботі молодих учених і спеціалістів УАД.

 • Підтримувати наукову наступність, зберігати наукові школи і напрямки УАД.
 • Надавати молодим ученим ін формаційну, методичну, організаційну і, за можливості, матеріальну допомогу при підготовці дисертаційних робіт, виданні авторефератів, публікаціях наукових праць, а також при поїздках на наукові і науково-технічні конференції.
 • Вести інформаційну підтримку наукової молоді шляхом пошуку і розповсюдження даних про фонди і грантову підтримку молодих учених.

2.1.4. Надавати можливу інформаційну і правову підтримку при формуванні науково-дослідних лабораторій, пошуку коштів для придбання необхідного обладнання і обчислювальної техніки.

2.1.5. Сприяти поширенню (впровад­женню) результатів наукових досліджень молодих учених і спеціалістів. Проводити аналіз можливості виконання замовлень і договірних робіт в різних організаційно-правових формах.

2.2. Підвищувати наукову кваліфікацію і професійний рівень молодих учених та спеціалістів.

2.2.1. Сприяти професійному росту наукової молоді УАД, розвитку молодіжних наукових ініціатив і закріпленню молодих наукових кадрів в штаті УАД.

2.2.2. Сприяти організації наукових шкіл, конференцій, семінарів, симпозіумів, в тому числі міжнародних, які проводяться на базі УАД.

2.2.3. Організовувати зустрічі, диспути, круглі столи з метою виявлення і узагальнення інформації про напрямки і результати наукових та науково-практичних досліджень молодих учених УАД.

2.2.4. Організовувати і проводити наукові конференції, семінари та конкурси наукових робіт молодих учених і спеціалістів УАД.

2.2.5. Висувати кандидатури на здобуття премій, грантів, стипендій.

2.3. Сприяти представленню, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-побутових інтересів і прав молодих учених і спеціалістів УАД.

2.3.1. Виконувати роль представницького органу і захищати права молодих учених і спеціалістів у Вченій раді, НТР УАД. Виявляти думку наукової молоді щодо різних аспектів професійної діяльності і соціально-побутових питань.

2.3.2. Представляти інтереси молодих учених і спеціалістів в державних органах, муніципальних, наукових, громадських об’єднаннях та інших організаціях.

2.3.4. Організовувати соціологічні дослідження серед наукової молоді УАД з метою виявлення проблем молодих учених і спеціалістів пошуку шляхів їх вирішення.

2.3.5. Проводити пошук форм вирішення житлових і побутових проблем молодих учених і спеціалістів УАД.

 

 1. Основні напрямки діяльності Ради

3.1. Рада має право:

– виступати з ініціативами по різних питаннях наукової з і громадського життя, вносити пропозиції в органи державної і муніципальної влади, наукові і громадські організації і брати участь у прийнятті їхніх рішень, які стосуються наукової молоді УАД;

 • представляти і захищати права і законні інтереси наукової молоді УАД в органах державної влади, місцевого самоврядування, наукових і суспільних об’єднаннях;
 • організовувати лекторії, наукові школи, семінари і конференції;
 • вести співробітництво з науковими, студентськими й іншими організаціями;
 • ініціювати проведення зборів наукової молоді УАД;
 • ініціювати і приймати участь у створенні громадських некомерційних організацій, мета і задачі яких відповідають цілям і задачам РМУС УАД;
 • брати участь в міжнародних, державних, регіональних і інших проектах і програмах;
 • організовувати центри ділового співробітництва, клуби дозвілля, виставки, конкурси, ярмарки;
 • здійснювати іншу діяльність в інтересах наукової молоді, яка не суперечить чинному законодавству.

3.2. Здійснюючи діяльність з реалізації задач, РМУС УАД зобов’язана:

 • дотримуватись законодавства України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, що стосуються сфери діяльності, а також норм передбачених Статутом УАД і Положенням про РМУС УАД;
 • поширювати інформацію про свою діяльність шляхом регулярного поновлення Інтернет сторінки РМУС. Представляти на зборах наукової молоді УАД щорічний звіт про свою діяльність;
 • представляти необхідну інформацію і звіти у відповідний департамент Міносвіти і науки України щодо виконання Указів Президента України про підтримку молодих учених і спеціалістів.

3.3. Будь-який вид діяльності РМУС УАД може бути додатково регламентований додатками до дійсного Положення.

 

 1. Порядок формування РМУС УАД
 • Членами РМУС УАД можуть бути молоді учені, спеціалісти, докторанти та аспіранти наукових і навчальних підрозділів УАД у віці не більше 35 років (включно), які визнають дане Положення.
 • Кількість членів РМУС УАД визначається на загальних зборах наукової молоді УАД відкритим голосуванням.
 • Кандидатури в члени РМУС УАД висуваються загальними зборами наукової молоді УАД і обираються відкритим голосуванням. З метою підвищення ефективності своєї роботи до складу РМУС можуть бути додатково обрані нові члени, шляхом відкритого голосування.
 • Члени РМУС УАД обираються на строк до 3-х років. Далі членство в Раді повинне бути відновлено чи припинено рішенням загальних зборів наукової молоді УАД.
 • Виключення з членів РМУС УАД може здійснюватися у випадках:
 • відкликання повноважень за рішенням загальних зборів наукової молоді і МУС УАД;
 • здійснення членом РМУС дій, які грубо порушують Положення і принципи МУС УАД;
 • невиконання рішень РМУС УАД;

– письмового клопотання про своє бажання вийти зі складу РМУС УАД.

4.5. Члени Ради мають рівні права і несуть рівні обов’язки.

4.5.1. Права члена РМУС.УАД:

 • брати участь в засіданнях РМУС, виявляти ініціативу, висловлювати власні погляди, вносити на розгляд будь-які пропозиції і брати участь у вільному обговоренні всіх питань, відповідно до затвердженого регламенту;
 • на підставі власного бажання, згідно встановленого РМУС порядку, у будь-який момент добровільно припинити своє членство в РМУС.

4.5.2. Обов’язки члена РМУС УАД:

–    дотримувати дійсного Положення і виконувати рішення РМУС, прийняті в межах її повноважень, визначених дійсним Положенням;

– виконувати покладені на себе зобов’язання, керуватися у своїй діяльності цілями, задачами і принципами РМУС;

 • при одержанні повідомлення з МУС що містить у собі завдання чи прохання про виконання доручення, яке стосується діяльності РМУС, вчасно передавати в РМУС свою відповідь або повідомлення про неможливість відповіді не пізніше встановленого в повідомленні терміну і у встановленому порядку;
 • у будь-якій своїй діяльності, що стосується компетенції РМУС, строго дотримувати рішень РМУС.

 

 1. Організаційна структура РМУС

5.1. Засідання РМУС проводяться в міру необхідності. РМУС вважається правомочною приймати рішення, якщо на її засіданні присутні більше половини її членів. Рішення РМУС приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів. РМУС правомочна приймати рішення з будь-яких питань своєї діяльності.

5.3. Кандидат на посаду .Голови РМУС висувається рішенням кваліфікованої більшості (не менше 2/3 від числа всіх членів РМУС) на установчому засіданні РМУС і затверджується ректором УАД на строк до 3-х.років.

 • Голова РМУС організовує і керує роботою РМУС і є офіційним представником РМУС УАД, здійснює взаємодію з іншими організаціями відповідно до Положення про РМУС.
 • Голова Ради має право:
 • приймати рішення про скликання і терміни проведення чергового засідання РМУС, вирішувати інші питання підготовки і проведення засідання РМУС;
 • головувати на засіданнях РМУС;
 • координувати діяльність РМУС;
 • брати, участь в засідннях Вченої ради і НТР УАД;
 • представляти РМУС УАД стосовно юридичних, фізичних осіб чи організацій при наявності відповідного доручення;
 • укладати договори і угоди, давати зобов’язання від імені РМУС згідно прийнятих РМУС рішень.

5.6. Голова РМУС зобов’язаний:

 • формувати порядок денний, необхідні матеріали і проводити засідання РМУС, здійснюючи функції голови цього засідання, чи передавати ці функції частково або цілком заступнику голови РМУС;
 • контролювати дотримання членами РМУС цього Положення і діяльність РМУС в цілому;
 • звітувати перед членами РМУС на його засіданні про пророблену роботу;
 • забезпечувати ефективну діяльність РМУС відповідно до п. 2 і п. 3 цього положення.

5.7. Рада має право кваліфікованою більшістю голосів (не менше 2/3 від числа всіх членів РМУС) виразити недовіру голові РМУС. У випадку, коли голова РМУС на підставі власного бажання, у встановленому Радою порядку, чи добровільно за рішенням РМУС припиняє свої функції або членство в Раді, функції голови РМУС автоматично переходять до заступника голови РМУС, який зобов’язаний внести до порядку денного найближчого засідання РМУС питання про вибори і призначення голови РМУС і його заступника, а також провести це засідання в термін не більше одного місяця. Якщо голова РМУС тимчасово не може виконувати свої обов’язки (відрядження, хвороба і т. д.), то РМУС більшістю голосів передає функції виконуючого обов’язки голови РМУС заступнику або одному з членів РМУС.

5.8. Заступник голови РМУС обирається на засіданні РМУС з числа його членів. Заступник здійснює повноваження, передані йому Головою. Заступник Голови РМУС, за рішенням РМУС бере участь в засіданнях Вченої ради, НТР УАД і виконує функції голови РМУС в період його відсутності.

5.9. Заступник голови РМУС виконує обов’язки Вченого секретаря РМУС і відповідає за інформаційну підтримку діяльності РМУС в межах повноважень, визначених Головою РМУС.

5.10. РМУС здійснює свої функції через голів рад молодих учених і спеціалістів факультетів, членів РМУС та студентські наукові бюро (наукові центри, гуртки), які функціонують при кожній кафедрі УАД.

 1. Взаємодія РМУС з Адміністрацією, Вченою радою і НТР УАД

6.1. Адміністрація, Вчена рада і НТР УАД сприяє організаційній, консультаційній і матеріальній підтримці РМУС УАД:

 • у здійсненні діяльності, передбаченої даним Положенням РМУС УАД;
 • в одержанні своєчасної і у повному обсязі інформації, що стосується наукової молоді УАД;
 • наданням РМУС УАД робочого приміщення, засобів зв’язку і телекомунікацій.

6.2. Вчений секретар Вченої ради, НТР УАД або проректор з наукової роботи може брати участь в роботі РМУС, надавати інформацію РМУС про рішення Вченої ради, НТР УАД і інших нормативних документів, які стосуються діяльності РМУС у вирішенні задач УАД.

6.3. Прийняте рішення РМУС має рекомендаційний характер для Адміністрації, Вченої ради, НТР УАД і при необхідності включається в порядок денний найближчого засідання Адміністрації, Вченої ради чи НТР УАД. З метою підвищення оперативності й ефективності роботи РМУС, рішення РМУС може бути оформлене на бланку УАД, завірено підписами голови РМУС, проректора з наукової роботи або Вченого секретаря Вченої ради чи НТР УАД і гербовою печаткою УАД.

 

 1. Заключні положення
 • Пропозиції щодо зміни дійсного Положення РМУС УАД розглядаються на засіданні РМУС і приймаються або скасовуються кваліфікованою більшістю голосів (не менш 2/3 від числа всіх членів РМУС).
 • Рішення про припинення діяльності РМУС може прийматися Адміністрацією УАД або Вченою радою УАД.
16Тра/15

Рада молодих учених і спеціалістів

Рада молодих учених Української академії друкарства — це молодіжна організація, яка об’єднує аспірантів, молодих викладачів академії віком до 35 років, докторів наук і докторантів до 40 років включно з метою активізації та координування наукових досліджень на засадах добровільної участі та спільності наукових інтересів.

Метою діяльності Ради молодих учених і спеціалістів Української академії друкарства є сприяння дослідницьким інтересам молодих вчених і спеціалістів у вирішенні наукових проблем. В межах цієї мети Рада виступає з ініціативами в різних питаннях наукового та громадського життя; співпрацює з науковими, студентськими й іншими організаціями; влаштовує лекторії, наукові школи, семінари і конференції; організовує участь молодих вчених у міжнародних, державних і регіональних проектах і програмах та здійснює іншу діяльність в інтересах наукової молоді.

Рада також сприяє налагодженню співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами України; спрямовує свою діяльність на розширення і поглиблення міжнародних контактів.
lystvak

Голова Ради

Листвак Галина Богданівна

старший викладач кафедри медіакомунікацій

кандидат наук із соціальних комунікацій

halyna.lystvak@gmail.com

 

 

Положення про РМУС УАД

16Тра/15

Ліцензійні партнери

 1. ЗAT «Холдінгова компанія «Бліц-Інформ» Україна, 02156, м. Київ, вул. Кіото, 25
 2. Drukarnia Skleniarz, Rzeczpospolita Polska, 30-133, Krakow, ul. Juliusza Lea, 118
 3. Drukarnia Mellow Sp. z o. o., Rzeczpospolita Polska, 30-390, Kraków, ul. Zawiła 61,
 4. ZAPOLEX Sp. z o.o., Rzeczpospolita Polska, 87-100, Toruń ul. Gen. Sowińskiego 2/4
 5. Drukarnja Wydawnicza im. W.L.Anczyca, Rzeczpospolita Polska, 30-741, Kraków, ul. Nad Drwiną 10
 6. Asterias Sp. z o.o., Rzeczpospolita Polska, 33-100, Tarnów, ul. Lwowska 184,
 7. Drukarnia Multipress, Rzeczpospolita Polska, 30-701, Kraków, ul. Ślusarska 8
 8. «DAKO Koziol і Wspolnicy», Rzeczpospolita Polska, 21-100, Lubartow, ul. Nowodworska, 1
 9. Zaklad poligraficzny «DRUK-SERWIS», Rzeczpospolita Polska, 01-685, Warszawa, ul. Pecicka, 9
 10. P.P.H. Formika Sp. z o.o., Rzeczpospolita Polska, 205-090, Raszyn, ul. Jarząbka, 2
 11. Drukarnia Interak, Rzeczpospolita Polska, 64-700, Czarnkow, ul. Kosciuszki, 93
 12. «Winkowski Engineering» Rzeczpospolita Polska, 64-920, Pila, ul.Warzsatatowa, 8
 13. «Mal-Pol Zaklad Poligraficzny», Rzeczpospolita Polska, Debe Wielkie, Olesin, ul.Dluga, 28
 14. «Aniflex» Spolka Jawna Glowacka i Wspolnicy, Rzeczpospolita Polska, 97-200, Tomaszow Maz., ul.Spalska, 111A
 15. Lesco Engineering, Rzeczpospolita Polska, 05-270, Nadma, ul. Polko 20
 16. Fano Sp.z.o.o. 03-687 Rzeczpospolita Polska, Warszawa, ul. Lodogova, 30
 17. HTM Opakowania, Rzeczpospolita Polska, 05-230, Kobylka, ul. Kasztanowa, 10

 

16Тра/15

Наукові напрями

Наукові дослідження в Українській академії друкарства виконуються в рамках законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» та Постанови КМУ «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року», зокрема за наступними основними напрямками:

 • фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку у суспільстві;
 • інформаційні та комунікаційні технології;
 • нові речовини та матеріали;
 • удосконалення поліграфічного устаткування;
 • створення нових матеріалів і технологічних процесів для поліграфічної промисловості;
 • нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства;
 • створення навчально-методичних засобів на основі інформаційно-поліграфічних технологій для інклюзивної освіти;
 • опрацювання енерго- та ресурсозберігаючих процесів у машинобудуванні;
 • розв’язання соціально-економічних проблем видавничо-поліграфічного комплексу в умовах переходу до ринкової економіки;
 • вирішення актуальних проблем книговидання, книгознавства та мистецтва оформлення української книги